Ať již radiovou komunikaci používáte nebo o tom zatím jenom uvažujete, je dobré si uvědomit, že je to věc, která by vám měla usnadnit život a vaše podnikání. Výrobci kdysi uváděli ve svých prospektech slogan, který přesně charakterizuje tento způsob bezdrátového spojení:

„Zmáčknu a mluvím”

Platí to stále. I dnes … Je to přesně takhle jednoduché.

A pokud si říkáte, že je mezitím potřeba zařídit spoustu věcí, které jsou složité, tak věřte, že tomu tak není. Jistě, všechno má svá pravidla, ale když je znáte, tak je to všechno hrozně jednoduché včetně zajištění servisu radiostanic.
A vy se je buď můžete naučit, nebo se můžete spojit s těmi, kteří je znají. Ušetříte si čas a přitom vás to bude stát daleko méně, než si myslíte.

Jak je to možné? Protože to je skutečně jednoduché.

Dáme vám přesný návod, co je potřeba udělat před tím, než začnete používat radiové systémy, a co je důležité během vlastního provozu. Těch kroků je několik a ne všechny jsou bezpodmínečně nutné, ale je dobré je znát a vědět o nich.

Následující rozcestník vám pomůže zorientovat se v tématech této stránky.

Komunikační síť

Návrh komunikační sítě

Dříve než začnete komunikovat, je potřeba si ujasnit základní parametry. Komunikační síť je nutné navrhnout tak, aby s přihlédnutím k vnějším vlivům, (jako je zájmová provozní oblast, členitost terénu) naplňovala očekávané potřeby uživatele. Při návrhu je nutné brát v potaz četnost komunikace, velikost provozní oblasti, očekávaný počet uživatelů a morfologii teritoria, ve kterém bude komunikační síť provozována a následný servis radiostanic u spolehlivého dodavatele. Výstupem takového návrhu je grafické znázornění provozní oblasti v digitálním modelu terénu a konfigurace sítě.

Praktické zkoušky

Znázornění provozní oblasti uvažované komunikační sítě v digitálním modelu terénu slouží pro orientaci o možnostech navrhovaného komunikačního systému, ale nemůže zahrnovat všechny lokální vlivy. Proto dalším logickým krokem je praktické ověření šíření radiového signálu v požadované provozní oblasti. Praktická zkouška se provede v podmínkách, které se maximálně přibližují (raději shodují) s budoucí realitou.

Žádost na ČTÚ

Rádiové kmitočty lze využívat jen na základě oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, nestanoví-li zákon jinak. V případech, kdy je nezbytné udělit individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, Český telekomunikační úřad rozhodne o jeho udělení, na základě písemné žádosti kteréhokoli právního subjektu nebo soukromé osoby, v souladu s podmínkami zajišťujícími účelné využívání rádiových kmitočtů. Vyřízení žádosti trvá 30 až 90 dní, proto s ním začněte.

Realizace

Realizace komunikační sítě je důležitý krok, kdy jsou vaše vize uvedeny do života. Pokud budete mít dostatek informací, které předcházejí vašemu rozhodnutí, bude to krok správným směrem. Informace vám pomohou zvolit dobrou strategii a vybrat vhodného partnera. Ostatní nechte na něm.

Zkušební provoz

Zkušební provoz následuje po realizaci kompletního komunikačního systému a měl by v praktickém nasazení všech prvků systému ověřit naplnění požadavků konečného uživatele.

Legislativa

Provozování vysílacích radiových sítí pozemní pohyblivé služby a pevné služby (podle názvosloví platné právní úpravy – zajišťování sítí elektronických komunikací) je regulováno zákony, předpisy a pravidly tak, aby využívání kmitočtového spektra bylo co nejefektivnější a aby se provoz jednotlivých vysílacích radiových zařízení různých uživatelů vzájemně neovlivňoval. Řiďte se tím. Legislativní rámec pro konkrétní radiovou síť, není složitý a je snadné ho mít pod kontrolou.

Preventivní kontrola

Periodické preventivní kontroly komunikační sítě ověří dodržování individuálního oprávnění, které určuje provozní podmínky radiokomunikačních zařízení. Tím předejdete případným postihům, které hrozí provozovateli radiového zařízení, pokud by kontrolní orgán zjistil rozpor mezi skutečným a oprávněným stavem provozovaného zařízení.

Periodické preventivní prohlídky vám rovněž dají jistotu, že technický stav vašeho systému zajišťuje i do budoucna jeho spolehlivost. Navíc je určitě jednoduší provést případné drobné technické zásahy během prohlídky a nečekat na to, co zajímavého přinese budoucnost.

Servis radiostanic

Záruční servis

Po dobu záruky na kvalitu dodaného zařízení se provádí bezplatné opravy takových závad komunikačního zařízení, které byly způsobeny vadou materiálu. Záruka se nevztahuje na závady, způsobené nesprávným zacházením, nebo požíváním výrobku k jiným účelům, než k jakým jsou určeny. Odstranění takové závady je prováděno v režimu pozáruční opravy. Po skončení záruční lhůty se opravy závad na komunikačním zařízení provádí v režimu pozáručního servisu.

Podmínky pozáručního a zejména záručního servisu jsou dané obchodním zákoníkem, ale důležité jsou vaše představy a požadavky. Úroveň zajištění bezporuchového stavu by měla odpovídat důležitosti, kterou komunikaci přikládáte. Tam začíná vaše bezstarostnost.

Pozáruční a běžný servis

Spolehlivý servis radiostanic vám sníží provozní náklady, ale opravám se nevyhnete.

Opravy závad se mohou vyskytnout na prvcích infrastruktury komunikačního systému (jsou umístěny v pevných objektech) nebo na mobilních zařízeních (přenosné a vozidlové radiostanice). Odstranění poruchy na pevných zařízeních se zpravidla provádí v místě jejich instalace. Opravy mobilních prvků komunikační sítě se provádějí v odborném servisním pracovišti.

Pokud požadujete provedení opravy nebo servis radiostanic, pokuste se závadu identifikovat nebo přesně popsat. Důležité je rovněž specifikovat, co chcete všechno opravit (jestli chcete zároveň vyměnit baterii nebo díly, které jsou opotřebené, …). Usnadníte tím práci servisnímu technikovi.

U samotné opravy je důležitá celková cena a termín, v jakém je oprava provedena. To by Vás mělo zajímat. Hodinová sazba nevypovídá o ničem.

MOTOROLA – Servis from the Start

Motorola řeší servis radiostanic uzavřením servisní smlouvy na dobu až 5 let. Při pořízení radiostanice zaplatíte nad rámec její ceny částku, která bude vám bude garantovat exkluzívní servis radiostanic na dobu až 5 let. Tento servis radiostanic nazvaný Servis from the Start vám zaručuje prodlouženou záruku a rychlé lhůty oprav radiostanic.

10 závad radiostanic

Radiostanice jsou složitá zařízení a případné závady není schopen běžný uživatel odstranit.Připravily jsme pro vás přehled nejčastějších závad radiostanic. Tento přehled vám může být i návodem jak závady radiostanic diagnostikovat.

10 závad radiostanic