Hlasová komunikace

Dispečer má k dispozici všechny druhy volání – individuální, skupinové a volání všem. Komunikační technologie VoIP nabízí možnost přenášet audio pomocí protokolu IP po jakékoliv síti. Tak se může vzdálený dispečer připojit přes sít IP odkudkoliv na světě a komunikovat s uživateli radiostanic kdekoliv.

Záznam hlasu

TRBOnet poskytuje záznam veškeré komunikace mezi dispečerem a uživateli radiostanic, včetně privátních hovorů a textových zpráv mezi uživateli. Konverzace jsou uloženy jako audio soubory na HDD a jsou zaznamenány v protokolu událostí, společně s datem a délkou hovoru. Jednotlivé konverzace je také možno v systému TRBOnet přehrávat.

Emergency – tísňové volání

Tísňové volání je aktivováno pomocí tlačítka (většinou oranžové tlačítko) na radiostanicích Motorola. Stisknutím tísňového tlačítka se aktivuje režim alarmu a dispečer ihned obdrží o alarmu zprávu. Veškerá komunikace z této stanice se začne odposlouchávat a systém začne radiostanici monitorovat. Systém také spustí režim alarmu v jedné z následujících situací:

  • Lone Worker Policy (neohlášení se osamělého pracovníka)
  • Geofencing Policy (opuštění povolené oblasti)
  • Speed Policy (překročení rychlosti)

GPS pozice

Integrovaná GPS v radiostanicích MOTOTRBO umožňuje zobrazovat pozici a trasu uživatelů na mapě. Jsou podporovány vektorové a rastrové mapy (např. Google Earth, MapPoint, MapLib, atd…)

Lokalizace uvnitř objektů - Indoor

TRBOnet™ InDoor je hardwarový a softwarový systém umožňující lokalizovat radiostanici uvnitř objektů, kde je klasická navigace GPS nedostupná. Více informací získáte na stránce o INDOOR lokalizaci.

Guard Tour – plánování obchůzek

Tato funce využívá majáků pro Indoor lokaci na kontrolu obchůzkové činnosti ostrahy uvnitř budovy. V aplikaci lze naplánovat trasu obchůzky a systém automaticky zaznamenává prošlé body, začátek a konec obchůzky, časy ve kterých má ostraha body projít, upozornění, že nebyl některý z bodů kontrolován a na základě toho vypracovat hlášení o pohybu obsluhy.

Sledování oblastí a rychlostí (Geofencing, Speed Control)

Sledování oblastí umožňuje dispečerovi spravovat a limitovat pohyb uživatelů. Dispečer může přidat do mapy oblasti pro povolený pohyb uživatelů a vytvářet pravidla pro vstup a opuštění oblastí. Pokud například uživatel opustí povolenou oblast, systém mu zašle zprávu a dispečerovi se zobrazí upozornění, že uživatel opustil stanovenou oblast. To samé platí i pro monitorování rychlosti, v tomto případě se událost vytvoří, například pokud uživatel radiostanice překročí povolenou rychlost.

Textové zprávy (Předdefinované zprávy, naplánované zprávy, pasivní odesílání)

Jak dispečeři, tak uživatelé radiostanic mohou posílat textové zprávy. Předdefinované textové zprávy umožňují zasílat zprávy uložené v paměti radiostanice. Funkce plánovaných textových zpráv umožňuje zasílat zprávy v určitém intervalu, nebo v čase stanoveném dispečerem. Funkce pasivního odesílání zpráv se použije v okamžiku kdy je radiostanice offline. Pokud se odeslala zpráva, bude doručena, jakmile se radiostanice opět zapne.

Mobilní klient

V případě že disponujete tabletem nebo mobilním telefonem, můžete v terénu získat rychlý a aktuální přehled o dění v rádiové síti (např. poloha pracovníků, kontrola zapnutých radiostanic). Zároveň můžete komunikovat s radiostanicemi ať už textovou nebo hlasovou cestou. Více se dočtete na stránce o Mobilním klientu.

Telemetrie

TRBOnet používá data z telemetrických senzorů a tlačítek radiostanice. Pokud uživatel stiskne tlačítko na radiostanici, dispečer obdrží datovou zprávu. Dispečer také může nastavit parametry telemetrických dat.

Osamělý pracovník (Lone Worker)

Funkce Lone Worker umožňuje dispečerovi nastavit interval, během kterého se očekává komunikace s uživatelskou radiostanicí. Například pokud se pracovník neozve 15 minut, přijde mu zpráva a dispečerovi se zobrazí varování, že se pracovník neozval.

Uživatelská aktivita (User Activity)

Funkce User Activity umožňuje dispečerovi vytvářet seznamy uživatelů na základě jejich aktivity. Například, pokud uživatel zašle zprávu „výjezd“ nebo stiskne tlačítko telemetrie, přiřadí se uživatel do seznamu „výjezd“ v konzoli dispečera. Dispečer může uživatele přiřadit do seznamů manuálně.

Opožděná deaktivace rádia (Stun Kill Passive)

Pokud se dispečer rozhodne deaktivovat radiostanici (například odcizenou), která již není přihlášená do systému (vypnutá nebo mimo dosah signálu), TRBOnet může pozdržet příkaz do doby, než se radiostanice opět přihlásí a následně ji deaktivovat.

Interkom

Funkce interkomu umožňuje dispečerům komunikovat mezi sebou, nezávisle na hlavní komunikační lince a nezatěžují ji tak dalším provozem.

Párování radiostanic (Radio Allocation)

Nyní lze v systému přidělit radiostanici určitému pracovníkovi. Tato funkce může být velice užitečná při práci na směny. Veškeré radiostanice jsou vypnuté a pracovník musí zadat uživatelské jméno a heslo pro funkčnost radiostanice. Jakmile se radiostanice zapne po zadání údajů, spáruje se s pracovníkem a přihlásí se pod jeho údaji do systému. Jakmile pracovník radiostanici vrátí, např. po konci směny, vypne se a už není nadále spárovaná s pracovníkem.

Telefonní propojení (Telephone Interconnect)

Funkce telefonního propojení umožňuje uskutečňovat hovory mezi telefony a radiostanicemi a obráceně. Dispečeři mají také možnost uskutečnit hovor na telefon z dispečerské konzole.

Podporované systémy

  • MOTOTRBO – simplexní provoz v digitálním módu
  • MOTOTRBO – IP Site Connect
  • MOTOTRBO – Capacity Plus